MAYA
Kaptan
FİKRET AK
Oyuncular
HALİL ŞAHİN (330105)
FİKRET AK (330127)
RULA BONJA (330237)
SALİM YENİN (330150)